Teksten
 
Copyright
 
Op deze website rust copyright ®. Het is dan ook niet toegestaan teksten te kopiëren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen. De copyright rust op de teksten geschreven door Tosca Dijkhuizen. Dit geldt voor alles behalve de interviews, artikelen en ervaringen. Het overtreden van het copyright kan juridische gevolgen hebben
 
Plaatjes
 
De plaatjes heb ik voor een deel van internet afgehaald. Hierop rust geen copyright behalve het plaatje van mijn boek.
 
Mocht je een plaatje zien wat ik niet mag publiceren, e-mail dit even door, dan haal ik het eraf.
 
Praktijk 'geen roze wolk'
 
Op de informatiefolders die je als cliënte van 'geen roze wolk' meekrijgt berust copyright ®. Je mag deze informatiefolders op geen enkele wijze vermenigvuldigen en verspreiden. De naam 'geen roze wolk' en 'post partum depressie consultatie' als zijnde praktijk is beschermd en mag niet gekopieerd. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en rechtsgeldig. Het overtreden van het copyright kan juridische gevolgen hebben
 
Disclaimer
 
Hoewel deze website met alle mogelijke zorg is samengesteld kan de auteur niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of problemen die voortvloeien uit het verkeerd gebruik van deze site. Ook neemt de auteur geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen naar links.
 

 

Algemene voorwaarden praktijk geen roze wolk

Artikel 1: Eigen verantwoordelijkheid

 • De cliënte heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van de consulten en tarieven en kennis te nemen van de algemene voorwaarden

 

Artikel 2: De therapeut en de praktijk

 • De therapeut zal alles in het werk stellen om een zo goed mogelijk behandelplan op te stellen
 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles wat tijdens het consult wordt besproken. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is, overleg plegen met andere therapeuten of beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen.
 • Supplementen, homeopathische middelen en dergelijke zijn niet bij de consultprijs inbegrepen
 • De cliëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en waarborgt de privacy.

Artikel 3: Tarieven en betaling

 • Door het maken van een afspraak verbind je je tot betaling van het consult

Op de praktijk

 • Er wordt gewerkt met contante betalingen.
 • Van contante betaling kan uitsluitend worden afgeweken indien dit vóór het consult is besproken en goedgekeurd.
 • Na betaling krijgt de cliënte een reçu.
 • Mocht er toch een factuur moeten worden nagestuurd zal hiervoor een bedrag aan administratiekosten te weten E 5,50 in rekening worden gebracht.

        Betalen via de bank of giro

 • Alleen in speciale gevallen kan er af worden geweken van contante betaling. Hiervoor zal E 5,50 administratie kosten worden berekend.
 • De betalingstermijn bedraagt 5 werkdagen.
 • Is de nota daarna niet overgeboekt krijg je een herinnering via de e-mail.
 • Is na 5 werkdagen dagen het bedrag niet ontvangen? Dan komen er kosten bij. Je krijgt dan een nota via de post met administratiekosten van E 5,50.
 • Iedere volgende werkweek waarin het consult niet is voldaan zal geen roze wolk E 5,50 berekenen voor het uitblijven van betaling.
 • Het te laat betalen van het consult ontslaat je niet van de verplichting de administratiekosten die zijn ontstaan te voldoen.
 • 1 maand na de datum van de nota zal een incassobureau worden ingeschakeld. Deze hieruitvoort vloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de cliënt. Ook bovenstaande consult en administratiekosten zullen dan niet vervallen.

Betalen na een telefonisch consult

 • Na ontvangst van het pakket met nota moet je de nota per direct voldoen. Net zoals na een persoonlijk consult.
 • Is de nota na 5 werkdagen niet overgeboekt? Dan krijg je een herinnering via de e-mail. Hieraan zijn geen kosten verbonden
 • Is na weer 5 werkdagen dagen het bedrag nog niet ontvangen? Dan komen er kosten bij. Je krijgt dan een nota via de post met administratiekosten van E 5,50.
 • Iedere volgende werkweek waarin het consult niet is voldaan zal geen roze wolk E 5,50 berekenen voor het uitblijven van betaling.
 • Het later betalen van het consult ontslaat je niet van de verplichting de administratiekosten die zijn ontstaan te voldoen.
 • 1 maand na datum nota zal de rekening worden overgedragen aan een incassobureau. De kosten die hieruit voort vloeien zijn geheel voor jouw rekening en komen boven op de nog te betalen kosten aan geen roze wolk.

Artikel 4: Annulering:

 • De cliënte kan een consult tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren.
 • Annuleert zij de afspraak later wordt er een uurtarief in rekening gebracht.
 • Komt zij de afspraak geheel niet na en heeft zij niet geannuleerd wordt het besproken consulttarief in rekening gebracht.
 • De cliënte moet als volgt annuleren: of via de telefoon of via de voicemail. Het telefoongesprek of de opname op de voicemail dient als bewijs. Annuleert de cliënte via de e-mail dan geldt het volgende. De cliënte krijgt na het verzenden van de e-mail een bevestiging van annulering van de therapeut. Deze bevestiging geldt als bewijs. Bewaar deze goed. Zonder bewijs van annulering wordt het besproken consult in rekening gebracht.

Artikel 5: Declaraties

 • De praktijk is aangesloten bij SGZ. Consulten komen daardoor soms in aanmerking voor vergoeding
 • De cliënte is zelf verantwoordelijk om dit van te voren na te gaan en kan niet claimen dat zij niet betaalt omdat haar verzekering niet uitkeert.
 • De cliënte betaalt na het consult en kan zelf trachten de rekening te innen bij haar ziektekostenverzekeraar.

 

 

 

Opgesteld 01-01-2006